Login mediator

Eindrapport Commissie Evaluatie Puntentoekenning Gesubsidieerde Rechtsbijstand

De Commissie Evaluatie Puntentoekenning Gesubsidieerde Rechtsbijstand heeft op 25 oktober jongtleden haar eindrapport gepresenteerd aan de minister van (toen nog) V&J.

Voor mediators is het goede nieuws dat de commissie aan de minister voorstelt om het totaal aantal punten, dat in het kader van mediation wordt toegekend voor een scheiding met twee publiek betaalde klanten, te verhogen van 8 naar 10: een verhoging met 25%. De NMv heeft hier, samen met de MfN, nadrukkelijk voor gepleit en wij zijn blij met dit resultaat, ook al is het lang niet in overeenstemming met de door ons gevraagde 15 punten.

Binnen het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand maakt mediation slechts een klein onderdeel uit van het totaal aantal toevoegingen, namelijk circa 5%. Dat maakt het noodzakelijk om steeds opnieuw aandacht te vragen voor de positie van mediation binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als NMv gaan we hier hard mee door, mede gesteund door onze Vertrouwenspersoon Paul Wijntje.

Ook ons minisymposium van 8 november jongstleden had betrekking op de positie van mediation binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, in het bijzonder op de samenwerking tussen mediator en advocaat bij twee publiek betaalde klanten.

In het rapport van de commissie wordt verder benadrukt dat een exacte registratie van de gemaakte uren per toevoegingsgerechtigde van groot belang is voor de toevoegingspraktijk, en dat de commissie aan de minister adviseert om hier meer nadruk op te leggen. Mediators zijn zelf verantwoordelijk voor een professionele urenregistratie en voor correcte aanlevering daarvan aan de Raad voor Rechtsbijstand. Punt van aandacht is dus dat deze registratie volgens de commissie per klant moet worden bijgehouden.

De commissie signaleert voorts een trend naar specialisatie en onderschrijft die ontwikkeling van harte vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering. Het lijkt er op, zo luidt althans het advies van de commissie, dat de Raad steeds meer specialisatie-eisen zal gaan stellen voor de diverse deelgebieden van mediation, zoals voor arbeidsmediations, strafmediations en wellicht ook nadere eisen voor familiemediatons. Dit alles zoals gezegd om de kwaliteit van de dienstverlening door mediators te verhogen. De klacht van met name de vFas, dat familiemediators niet altijd voldoende ter zake kundig zijn, heeft een gewillig oor gevonden in de commissie.

De commissie heeft met dit rapport een gedegen werkstuk afgeleverd, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde data die met behulp van gevalideerde methodes zijn verzameld. Wat mij betreft komt de commissie hulde toe voor haar luisterend oor en voor de duidelijkheid die zij biedt, ook als het gaat om de onmogelijkheid van haar opdracht, namelijk om verbeteringen voor te stellen zonder dat daarvoor extra geld behoeft te worden neergeteld. Budgetneutraal kan het niet, stelt de commissie impliciet. Met recht een onafhankelijke commissie!

Al met al tendeert het advies van de commissie voor wat betreft mediation naar verhoging van de vergoeding voor de mediator, naar verdere specialisatie / focus op een deelgebied en naar een exacte administratie en verantwoording.

Hans Fibbe
secretaris NMv

 

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.