Veel aandacht voor mediation in brief minister Dekker aan Tweede Kamer

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Veel aandacht voor mediation in brief minister Dekker aan Tweede Kamer

12 07 2018

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) heeft op 11 juli jongstleden een brief met de titel ‘Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht’ aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin mediation een belangrijke plaats inneemt.

Het MfN-bestuur en -bureau hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de bevordering van mediation en de wettelijke verankering daarvan. Wij hebben daar samen met andere betrokken instanties en groeperingen initiatieven in genomen. Het MfN-bestuur is dan ook verheugd over de positieve toonzetting in de brief en de intentie van de minister om het overleg met de beroepsgroep voort te zetten hoe de stimulering van mediation gerealiseerd kan worden.

De minister onderstreept het belang van het onderzoeken van mogelijkheden tot uitbreiding van het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting, in het bijzonder de uitbreiding van het gebruik van mediation. Dit doet hij aan de hand van actielijnen (afzonderlijke trajecten), waaronder:

  • meer en beter toegankelijke informatie (voorlichting) over de voor- en nadelen van buitengerechtelijke geschilbeslechting, in het bijzonder mediation
  • mensen moeten zich kunnen wenden tot een neutrale instantie die buitengerechtelijke geschiloplossing adviseert als dit de meest passende oplossing is
  • stimulans om te kiezen voor de snelle, vroegtijdige en eenvoudige route van geschilbeslechting
  • rechtsstatelijke waarborgen, waaronder kwaliteitswaarborging, waarbij de minister zich afvraagt in hoeverre (verdere) rechtsstatelijke waarborging van mediation noodzakelijk of gewenst is

In de brief gaat verder in het bijzonder aandacht naar herstelrecht in het strafrechtelijke domein (Mediation in Strafzaken): een duidelijke begripsafbakening tussen bemiddeling (los van de strafzaak) en mediation (in de strafzaak) en een structurele financiële bijdrage voor jeugdzaken.

Het MfN-bestuur, bestaande uit de verenigingen NMv, vFAS, NIP, NVvMA, VMN en VMO, zetten zich blijvend in voor de ontwikkeling van mediation, het MfN-register en (de kwaliteit van) de beroepsgroep. Wij maken graag gebruik van de uitnodiging van de minister om de gesprekken over bevordering en regeling van mediation voort te zetten, in verbinding met alle betrokkenen.