Reactie NMv op wetsvoorstel positief kritisch

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Reactie NMv op wetsvoorstel positief kritisch

30 09 2016

Wetsontwerp Wet Bevordering Mediation

Op 13 juli gaf het kabinet het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie. Dit voorstel bouwt voort op het gelijknamige initiatiefwetsvoorstel van toenmalig kamerlid Van der Steur. De NMv gaf gezamenlijk met de andere partners in de MfN eind september een reactie op het wetsontwerp, gebaseerd op de reacties uit de consultatiebijeenkomst van 20 september jl, via Linked-Inn en e-mail. We danken alle leden voor hun input.

Uitgangspunt is dat het wetsontwerp een waardevolle bijdrage levert aan het op de kaart zetten van mediation in Nederland. Het moet gaan om het bevorderen van mediation en bijdragen aan de kwaliteit van ons vak en onze beroepsgroep. Mediation als vanzelfsprekende (eerste) stap voor het professioneel oplossen van conflicten. Het NMv-symposium ‘Succesvolle Mediationwet: to opt in or to opt out’ op 27 oktober, en marge van de Alv van de NMv staat geheel in het teken van de Mediationwet. Vanuit de ervaring met mediationwetgeving in andere landen zullen in debat gaan over wat nodig is om onze mediationwet tot een succes te maken.

Een eerste stap
Hoewel de NMv het formuleren van een Wetsontwerp als stap vooruit verwelkomt, zijn er ook stevige kanttekeningen. Gaat deze wet werkelijk rechtbanken ontlasten en zorgen voor effectieve oplossingen bij conflicten op het werk en binnen families?

De NMv ziet dit Wetsontwerp als waardevolle eerste stap in het op de kaart zetten van mediation. Maar als deze wet ook echt interessant wil zijn voor de praktijk, dan moet er nog wel wat gebeuren. Het is belangrijk dat het publiek nog meer bekend wordt met deze nuttige en vaak noodzakelijke vorm van geschilbeslechting. De wet zou daaraan moeten bijdragen.

Kanttekeningen
Voor de NMv is het belangrijkste aandachtspunt dat een mediationwet ook daadwerkelijk gaat bijdragen aan de bevordering van mediation in Nederland. Mediation zou de vanzelfsprekende (eerste) stap moeten zijn in professionele conflictoplossing.

Per jaar belanden 1,7 miljoen conflicten bij de rechtbanken. Vaak gaat het vaak om juridische problemen gaat. Het gaat vaak om geschonden vertrouwen, miscommunicatie en verschillende verwachtingen. In die zaken is het sneller, effectiever en ook nog eens vaak goedkoper om een mediator in te schakelen. Dit moet stevig in de wet verankerd worden. Wat de NMv betreft moet de wet daarop nog verbeterd worden. En een wet alleen is niet voldoende om de inzet van mediation substantieel te laten groeien in Nederland. En dat is wel de beoogde doelstelling van deze wet. Mediation moet ook in de praktijk bevorderd worden door publieke voorlichting en bewustwording.

Mediation: moet je doen!
Dat is de boodschap van de NMv. Iedereen kent de voorbeelden van de vechtscheidingen waarin ex-partners elkaar het leven zuur maken en de kinderen de rekening betalen. Of huiselijk geweld waarbij strenger straffen nauwelijks verschil maakt. Of dat oordeel over ontslag waarbij een werknemer juridisch juist is behandeld door de werkgever, maar waar de kater over hoe het zo ver heeft kunnen komen niet is weggenomen. En iemand zit vervolgens jaren gefrustreerd en soms zelfs ziek thuis op de bank.

Juist zaken waarbij het relationele aspect domineert zijn bij uitstek geschikt om in mediation op te lossen. Mediators begeleiden partijen in het vinden van duurzame oplossingen. Door hun expertise op juridisch en psychologisch vlak en over communicatie komen alle aspecten van het geschil aan bod.

Belangrijk!

NMv is groot voorstander voor de mogelijkheid die de nieuwe wet biedt om een tussenbeslissing te vragen aan de rechter. Dat geldt ook voor de uitbreiding van bevoegdheden voor de mediator om bij echtscheiding het gezamenlijk verzoekschrift aan de rechter voor te leggen. Een belangrijke verbetering voor partijen in de mediation, dat ze die stap met behulp van de mediator zelf kunnen maken en niet aan het einde van de rit nog een advocaat hoeven in te schakelen.

Daarnaast is het van belang dat de kwaliteit van en ervaringen met het huidige kwaliteitsregister van de MfN behouden blijven. Een zorgvuldig opgebouwd keurmerk wat een waarde en onderscheidende positie heeft in de mark.  De rol van mediation en de positie van de mediator moeten helder vastgelegd worden in de wet. De uitwerking van de bijbehorende criteria in AMvB’s moeten in samenspraak met de beroepsgroep worden opgesteld.

Belangrijk dus om te zorgen dat deze wet echt hout gaat snijden. Het begin is er, de uitwerking kan nog beter.

Al deze punten zijn terug te vinden in de brief die de Nederlandse Mediatorsvereniging samen met haar partners in de MfN aan Minister Van der Steur toezond. Deze brief en overige informatie rondom het wetsontwerp vindt u op de website van de MfN.