Eerste stap naar wettelijke erkenning mediation

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Eerste stap naar wettelijke erkenning mediation

29 01 2015

Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel registermediator

Op dinsdag 20 januari jongstleden was er een eerste plenaire behandeling van de wetsvoorstellen mediation van initiatiefnemer Ard van der Steur (VVD). Het betrof de behandeling in eerste termijn waarin de woordvoerders van de fracties vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemer en moties kunnen indienen. Feitelijk gaat het om drie verwante voorstellen die bedoeld zijn om de wettelijke eisen voor de mediator en de plaats van mediation op verschillende terreinen te regelen.

Niet-beschermd beroep

Mediation is, kort samengevat, de situatie waarin twee of meer partijen die een geschil hebben, samen met de mediator werken aan de oplossing die voor alle partijen acceptabel is. mediation is bezig met een gestage opmars. Meest bekend is waarschijnlijk wel de rol van mediation bij een (echt)scheiding. mediation wordt echter inmiddels op een breed terrein alom ingezet. Daarbij kan dan onder meer gedacht worden aan conflicten tussen overheid en burger – bijvoorbeeld over een bouwvergunning, arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, etc.
Op dit moment is mediator een niet-beschermd beroep. Iedereen mag een bordje ‘mediator’ op de deur bevestigen. Daar zijn geen wettelijke regels voor. De mediationbranche heeft zelf wel een ‘keurmerk’ opgezet in de vorm van de MfN-registermediator. mediators die worden toegelaten tot dat register moeten voldoen aan eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, bijhouden vakkennis, etc. Het MfN-register heeft echter geen wettelijke status.

Tijd dus om te zorgen dat mediation wordt ingebed in een wettelijke regeling. Ard van der Steur (VVD) heeft in 2013 een Wetsvoorstel Registermediator ingediend. Dit voorstel beoogt onder meer wettelijk vast te leggen welke eisen (opleiding, ervaring, bijhouden kennis) aan de mediator worden gesteld, waar mensen met eventuele klachten terecht kunnen en hoe het verschoningsrecht is geregeld. In twee gelijktijdig ingediende voorstellen wordt de positie van mediation in het burgerlijk recht en bestuursrecht geregeld.

Breed draagvlak

In de eerste ronde van de bespreking van de voorstellen zijn 88 vragen gesteld. Daarnaast zijn er twaalf moties ingediend. Er is een breed draagvlak in de Kamer om mediation wettelijk te regelen. Van der Steur kreeg veel bijval voor zijn initiatief. De ingediende vragen hadden voornamelijk betrekking op de vraag hoe ver de bemoeienis van de overheid ten aanzien van het register moet reiken. Daarnaast zijn er veel vragen over het voorstel om partijen te verplichten in bepaalde situaties eerst mediation te proberen en pas daarna, als de mediation geen resultaat heeft, naar de rechter te laten gaan. Daarbij speelt een rol dat de Kamer de garantie wil dat de vrije toegang tot de rechter mogelijk blijft, dat is een grondwettelijk recht van de burger.

Vliegureneis

Het wetsvoorstel stelt de eis dat twaalf mediations per jaar moeten worden gedaan of 120 uren om tot het register toegelaten te worden en te blijven. Ook daarover vond de nodige discussie plaats. Partijen zijn het er over eens dat sprake moet zijn van een minimaal aantal ‘vlieguren’. Of dat in de wet moet worden geregeld of, meer flexibel, via een Algemene Maatregel van Bestuur, is ook een discussiepunt. Dan kan eenvoudiger de ontwikkeling in de praktijk worden gevolgd.

Verwachting

Samenvattend is de algemene verwachting dat de Tweede Kamer de wet zal aannemen. Mogelijk zullen nog wel wijzigingen worden aangebracht door de initiatiefnemer of via amendementen van Kamerleden. Het beantwoorden van Ard van der Steur is geagendeerd voor week 7*. Dan volgt de datum voor de tweede termijn en debat. Mogelijk kan de wet dus spoedig worden ingevoerd. Wij houden u op de hoogte.

*Houd de website van de Tweede Kamer in de gaten voor de exacte datum.

Uitgebreid verslag

Een uitgebreid verslag van de eerste plenaire behandeling van de wetsvoorstellen mediation in de Tweede Kamer vindt u op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in via het inlogscherm rechts. Daarna gaat u naar ‘Bibliotheek’ en vervolgens ‘Initiatief wetsontwerpen mediation’.

 

Door mr. D. (Dick) Veldink (op persoonlijke titel), MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud notaris te Meppel