Login mediator

Rubriek ‘Een andere kijk op mediation’: Ruud van Herpen

Dit keer in de rubriek ‘Een andere kijk op mediation’ een interview met Ruud van Herpen, erevoorzitter bij de NMv. Aan de hand van de vijf pijlers van de NMv geeft Ruud zijn vakkundige mening over mediation.

  1. Wat is voor jou ‘promotie’? Daarbij bedoelen we promotie van het vak mediation, waar liggen nog kansen om het vak bekend te maken bij de verwijzers en bij de klanten van onze leden?

    Foto R H W van Herpen v2 0

    Ruud van Herpen

Er zijn kansen volop waar wij nog steeds aan het begin staan van een steeds grotere bekendheid en acceptatie van het beroep mediator. Allereerst zal een principiële keus moeten worden gemaakt door de vereniging zelf. Moet een lid van de NMv zijn eigen marketing en promotie oppakken vanuit zijn of haar praktijk of ligt daar een meer uitgebreide taak weggelegd voor de NMv, die dit namens alle leden zou moeten doen? Door de jaren heen is de promotie vooralsnog een eigen praktijk aangelegenheid gebleven. Doordat het merendeel van de taken van het voormalige NMI nu door de NMv worden behartigd, lijkt een wijziging van dat beleid logischer dan voorheen. Indien wij bijvoorbeeld een lijn doortrekken naar de vereniging van makelaars (NVM) dan zien wij dat de NVM zich heel duidelijk profileert als kwaliteitskeurmerk voor de bij haar aangesloten leden en haar marketingbudget ook landelijk inzet om de inschakeling van een NVM-makelaar te promoten. Het punt is wel dat de NMv niet het promotiebudget heeft van een vereniging zoals de NVM en ook niet zoals dat het NMI destijds ter beschikking stond. Daar ligt dan tegelijk de uitdaging om dat budget te vergroten om die promotie wel mogelijk te maken. In die zin zijn de nieuwe marketingmaterialen, die de NMv onlangs uitgaf om bijvoorbeeld de verschillende soorten mediations te promoten een welkome aanvulling in het marketingmateriaal voor iedere individuele praktijk van de mediator. Dus nog steeds de eigen marketing met de individuele benadering maar dan ondersteund door landelijk verstrekte materialen. Een prima voorbeeld van een eerste voorzichtige overstap naar een meer landelijke ondersteuning van de individuele mediatorspraktijken van de bij de NMv aangesloten mediators.

  1. Waar denk je dat de NMv nog een slag kan maken als het gaat om kwaliteit?

De NMv kan een grotere rol spelen in de kwaliteit van de mediator die lid is van de vereniging. Dit kan bij voorkeur samen met de andere landelijke beroepsverenigingen binnen MfN-verband en waar mogelijk ook vooral binnen de eigen vereniging. Een goed voorbeeld van dat laatste is destijds de oprichting geweest van de subvereniging Nederlandse Vereniging van Familiemediators (Mfam) en de creatie door die vereniging van een eigen profiel om de kwaliteit van de mediators te borgen. Een eigen profiel dient onderscheidend te zijn voor de NMv-mediator. Het is belangrijk, dat niet alleen het lid van de NMv weet dat hij of zij een beroepsmatige mediator is maar dat er ook landelijk meer bekendheid ontstaat wat voor soort mediator lid is van de NMv. Het profiel van het NMv-lid kan nog veel scherper en duidelijker worden vormgegeven. Het bestuursbesluit voor een meer marktgerichte invulling van de  Raad van Advies, waarmee tijdens de laatste ALV in november 2015 door de vergadering is ingestemd, kan hieraan mede kleur geven. Wat verwacht de markt van een algemene beroepsvereniging zoals de NMv? Waar onderscheid de NMv zich van de MfN of van de andere meer gespecialiseerde landelijke mediatorsverenigingen zoals bijvoorbeeld de Section Mediation van het NIP of de NVvMA. Een belangrijk onderscheidend element daarbij is dat het NMv-lid het beroep mediation centraal stelt en niet als aanpalend aan een ander beroep. Opleidingen die het NMv-lid volgt, zullen dan ook in het bijzonder enkel gericht zijn op bevordering van de professionele expertise voor het vak mediation en het beroep als mediator en niet tevens ten behoeve van andere beroepsmatige activiteiten zoals voor bijvoorbeeld de psycholoogmediator of de advocaatmediator. Voor de NMv-mediator is dat ook noodzakelijk omdat deze niet kan terugvallen op een reeds langer geïnstitutionaliseerd beroep met een daaraan verbonden beroepsvereniging, meestal met academische vooropleidingen die door de markt worden erkend. Het NMv-lid zal zich onder meer door opleiding en een zeer professionele werkwijze een door de markt erkende en gelijke plaats moeten innemen zowel in het mediationveld als ook binnen de MfN. Het lid weet zich daarbij gesteund door een steeds verder geprofessionaliseerde vereniging.

  1. Welke rol zie jij de NMv als verbinder vervullen binnen de MfN, met andere verenigingen, binnen Nederland en internationaal?

Als genoemd is de NMv vooral een algemene beroepsvereniging van professionele mediators. Er zijn veel mediators die naast het lidmaatschap van de eigen gespecialiseerde beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de notarismediator of de psycholoogmediator tevens graag lid zijn van een vereniging als de NMv om ook buiten de eigen beroepsgroep contact te hebben en ervaringen te delen met andere beroepsgenoten, die juist niet diezelfde achtergrond hebben. Daarin speelt de NMv dan ook een verbindende rol, die de andere landelijke beroepsverenigingen voor mediators niet zo makkelijk kunnen invullen. Vanuit die verbindende rol is de NMv, destijds onder de leiding van Huub Sprangers, al in 2005 gestart met het Centraal Mediators Beraad als voorloper van hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de MfN eind 2013. De MfN heeft bij de oprichting gekozen voor een voorlopig nog beperkte invulling van het takenpakket, die vanuit de deelnemende individuele beroepsverenigingen aan de MfN werd overgedragen. De NMv kan een stimulerende voortrekkersrol blijven vervullen zoals zij heeft gedaan sinds 2005 om uiteindelijk meer taken naar de overkoepelende organisatie van de MfN over te dragen. In 2013 bleek het nog te vroeg om één allesoverkoepelende vereniging op te richten waarin het beroep mediator centraal staat. Wellicht dat in de nabije toekomst, dit wel realiseerbaar zal zijn bijvoorbeeld richting het jaar 2020. De MfN zal zich na de oprichting en de ruime twee wittebroodsjaren krachtig moeten profileren waarbij een verdere bundeling van het potentieel van de individueel verbonden verenigingen min of meer vanzelfsprekend is. Ik stel mij zo voor dat de MfN zichzelf als doel stelt tot het uiteindelijk opheffen van de zelfstandige status van de verenigingen in de federatie en deze een geheel nieuwe geïntegreerde eigen plaats geeft als onderdeel van de MfN, waarbij het eigen karakter en expertise van deze verenigingen zoveel mogelijk bewaard blijft en waar mogelijk wordt benadrukt. Deze verdere integratie bezien vanuit de groei van het beroep mediation is in lijn met een geheel natuurlijke en organische groei en een verdere professionalisering van het vak mediation en het beroep van mediator.

  1. Welke rol vind je dat de NMv ten aanzien van de marktontwikkelingen moet vervullen?

Deze vraag is in beginsel een voortzetting van hetgeen ik al noemde bij mijn antwoorden op de vragen twee en drie. De NMv zal zich als vereniging moeten profileren door zich een sterke eigen identiteit in de markt toe te eigenen, een rol die in de toekomst kan worden overgenomen door de federatie wanneer die zich heeft ontwikkeld tot de nieuwe landelijke beroepsvereniging voor alle aangesloten mediators waarin de diverse nu nog onafhankelijke landelijke beroepsverenigingen een eigen herkenbare maar wel geïntegreerde plaats hebben gekregen.

  1. Wat betekent het behartigen van belangen van anderen voor jou als mens en hoe ervaar je dit nu in de rol van erevoorzitter?

Dit soort interviews worden meestal lastiger wanneer het vragen betreft, die over jezelf gaan en je die het liefst over laat aan anderen om jouw rol daarin te benoemen. Ik zal deze schijnbaar makkelijke route loslaten en toch proberen de vraag te beantwoorden. Als mens behartig je vaak de belangen van anderen of doe je dat vooral namens die anderen. Voor mij is daarbij zelfstandigheid en respect voor de rol van die ander die je vertegenwoordigd, maatgevend. Behartiging is dan direct of indirect gegeven en vervulling daarvan bestaat vooral uit het vertrouwen dat je ontvangt van de persoon namens wie jij de belangen behartigt. Die behartiging dien je dan heel zuiver uit te voeren, hoe jij verwacht of weet dat de ander zou willen dat jij die persoon vertegenwoordigt, meer in het specifiek zoals je die ook zou doen wanneer er bijvoorbeeld naderhand geen evaluatie van jouw handelen als belangenbehartiger aan vast zit. Daarin bestaat voor mij ook geen onderscheid in mijn handelen als voorzitter, erevoorzitter of welke andere rol ik in mijn leven professioneel of persoonlijk invul of mocht invullen.

Interessant? Deel via social media!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.