text image
Intervisie

Mediation en intervisie zijn twee verschillende maar complementaire benaderingen die worden gebruikt in professionele contexten om communicatie te bevorderen, conflicten op te lossen en de algehele effectiviteit van individuen en teams te verbeteren.

Mediation is een gestructureerd proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokkenen begeleidt bij het oplossen van conflicten of het verbeteren van communicatie. Het doel is om een win-winsituatie te creëren waarin alle partijen tevreden zijn met de uitkomst. Mediation wordt vaak gebruikt in juridische geschillen, arbeidsconflicten, familieproblemen en andere situaties waarin communicatie vastloopt.

Intervisie, aan de andere kant, is een informele vorm van leren en professionele ontwikkeling waarbij collega’s uit hetzelfde vakgebied elkaar ondersteunen. Het is een gestructureerd overleg waarin deelnemers ervaringen, vraagstukken of uitdagingen delen en samen op zoek gaan naar oplossingen. Het doel van intervisie is niet om conflicten op te lossen, maar eerder om een leercultuur te bevorderen en de individuele competenties van de deelnemers te versterken.

 

Wat deze twee benaderingen gemeen hebben, is het belang van effectieve communicatie en het faciliteren van een constructieve dialoog. Zowel mediation als intervisie benadrukken het belang van luisteren, begrip tonen en samenwerken om tot oplossingen te komen. Beide methoden bieden een gestructureerd kader dat deelnemers helpt om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren en constructief om te gaan met uitdagingen en conflicten.

In de professionele wereld kunnen zowel mediation als intervisie bijdragen aan een gezonde werkomgeving waarin open communicatie wordt aangemoedigd, conflicten op een constructieve manier worden benaderd en waarin individuen en teams kunnen groeien en floreren.

Intervisie kent een tweeledige doelstelling:

 1. Collegiale consultatie – ondersteuning die gericht is op het beïnvloeden van werkcondities gericht op het beter tot z’n recht komen van al aanwezige deskundigheid bij de professional;
 2. Leren gericht op deskundigheid die de professional nog niet had. Elkaar vanuit verschillende perspectieven bevragen en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die die daarbij gebruikt worden

Wil je kijken naar de opbouw van je intervisiegroep? klik hier
Wil je weten welke intervisiemethodes veel worden gebruikt? Klik hier:

Wil je professioneel begeleide intervisie? Bekijk dan de onderstaande mogelijkheden:

Wat is begeleide intervisie?
Het hanteren van intervisiemethodieken is een goed hulpmiddel om tijdens het bespreken van een werksituatie de persoonlijke verdieping naar voren te halen waardoor de indiener, maar ook de aanwezigen van de casusbespreking kunnen leren. Begeleiding is altijd mogelijk, met name door, tijdens de opleiding of in de startfase van een (nieuwe) intervisiegroep, gebruik te maken van intervisoren die daarvoor zijn opgeleid.

Deze intervisor geeft (veelal) procesbegeleiding met als doel de intervisiegroep inzichten te geven op een aantal aspecten. Deze aspecten kunnen per groep verschillen en hebben meestal betrekking op de verdieping van de casuïstiek en het proces.

Wie begeleidt dit?
Een intervisie begeleider (=intervisor) is een deskundige op het gebied van begeleiden van ontwikkel- en professionaliseringsprocessen. Daarin begeleidt de intervisor het proces waarin de intervisiegroep zelfsturend vorm leert te geven aan het ‘intervisie doen’ met elkaar. Omdat een intervisie begeleider met de groep werkt aan de methodiek, is het niet noodzakelijk dat deze inhoudelijk bekend is met het vak van mediator. Afhankelijk van ontwikkel wensen en leerbehoefte van de groep kan de samenstelling van een groep bestaan uit professionals vanuit één of vanuit verschillende specialismen binnen de mediation. De kwaliteit van intervisie begeleiding kan worden geborgd met de registratie van de deskundig begeleider (bijvoorbeeld vanuit de LVSC).

Een beginnende of gevorderde groep?
Je kunt zowel als mediator en/of als intervisiedeelnemer beginnend of gevorderd zijn. Dit bepaalt mede de begeleidingsbehoefte.

Beginnend / gevorderd mediator
Heb je behoefte aan ondersteuning in het leren van nieuwe vaardigheden, over de invulling van je rol als mediator, dan past een intervisiegroep met beginnende mediators waarschijnlijk prima bij je (zie boven). Ben je gevorderd of gespecialiseerd mediator, dan is het voorstelbaar dat je een groep zoekt die het accent legt op complexe en specialistische vraagstukken. Daarin is een peer-to-peer constructie denkbaar, waarin flexibele begeleidingsvormen optioneel kunnen zijn.

Beginnend / gevorderd intervisiedeelnemer
Heb je geen ervaring met intervisie en wil je leren mede vorm te geven aan een nieuwe intervisiegroep? Dan is het mogelijk dat je een groep zoekt met begeleide intervisie om het zelfsturend leren binnen je eigen intervisiegroep gezamenlijk vorm te geven (zie boven). Heb je al veel ervaring met intervisie, dan is ondersteuning in de vorm van aanvullende werkvormen of workshops als variatie denkbaar. Tevens bestaat de optie dat mediators die veel intervisie ervaring hebben een train-de trainers cursus gaan volgen, zodat zij voldoende toegerust zijn om zelf de rol als intervisie begeleider op te pakken (peer-to-peer).

Welke mogelijkheden zijn er?

Workshop intervisie leren:

 • Uitleg over intervisie werkwijze, werkvormen/intervisiemethodieken.
 • Experimenteren met een werksituatie onderzoeken en bevragen vanuit verschillende perspectieven.
 • ‘Proeven’ aan wat intervisie is: casuïstiekbespreking, eenmalig om een indruk te krijgen.
 • Communicatieve basisvaardigheden: LSD, stellen van reflectieve vragen, IJsberg Mc.Clelland etc.

Begeleide intervisie (KERN van professionalisering)
Doel: De begeleider richt zich op het zelfsturend vormgeven van intervisie
5-10 bijeenkomsten begeleid

Voorwaarden:​

 • constante groep
 • min. 3 – max. 6 deelnemers

Begeleidingsproces:

 • 1-3 bijeenkomsten waarbij de intervisie begeleider (intervisor) bijeenkomsten structureert als zijnde voorbeeldfunctie. Doel: kennismaken met elkaar en met intervisie als begeleidingsvorm. Eind van de fase ‘klik’ evaluatie: verwachtingen, klikt het en hoe verder. Afspraken over rolverdeling komende intervisies (voorzitter, inbrenger, werkvorm).
 • 3-5 bijeenkomsten verdieping intervisie met methodes en werkvormen. Voorzitter begeleidt intervisie inhoudelijk, intervisor begeleidt het proces. Intervisor heeft de rol om het proces te begeleiden en handvatten te bieden en te faciliteren om intervisie inhoudelijk vorm te geven (werkvorm, methode).
 • 1-2 bijeenkomsten afronding en afsluiting.
 • Wat heeft begeleide intervisie gebracht?
  • Wat heeft de groep geleerd en hoe gaat ze verder?
  • Wat heeft de groep nog te doen?
  • Wat heeft de groep daarvoor nodig?

Peer-to-peer intervisie uitgaand van voorwaarden IMI*, MfN*, ADR*  (peer-to-peer)

(Intervisiegroep die zelfsturend vormgeeft aan de intervisie. Eventueel begeleid door een collega mediator)

 • Minimaal 3 bijeenkomsten per jaar, conform MfN.
 • Varianten waarbij bv. eenmalig een andere activiteit wordt georganiseerd (paarden coaching, drumsessie etc.).
 • Aandacht voor thema’s gerelateerd aan specialismen.

Begeleid gevorderd mediator, gevorderde groep  (Flexibele begeleidingsvormen)

(Begeleider op afroep, werkvormvarianten, workshop, inspiratiesessie)

 • Bij complexe casuïstiek (waarover een sterk meningsverschil is in de groep).
 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (consequenties voor vak of werk van mediators).
 • Aandacht voor persoonlijke verdieping, relationele aspect in de groep.
 • Aandacht voor dialoog betreft (maatschappelijke) thema’s bijdragend aan visievorming.

Begeleiding intervisie door mediator – Train de trainer  (Begeleidingsaanbod– train de trainer)

Train de trainerscursus
Doel: Deelnemers kunnen na deze training zelf intervisiegroepen gaan begeleiden
5-10 bijeenkomsten combinatie theorie en praktijk

Voorwaarden:

 • Een intervisiegroep om te kunnen ‘oefenen’
 • Parallel een trainingsgroep van 4-6 deelnemers

Begeleidingsproces:

 • 1-3 bijeenkomsten: Wat is intervisie: proces, fasen. Aandacht voor kennismakings- en contracteringsfase.
 • 3-5 bijeenkomsten: Kennismaking werkvormen en intervisie modellen. Wat doe je op welk moment?
 • 1-2 bijeenkomsten: Aandacht voor evaluatie en afsluiting en borging proces.

Aandachtspunten: wisselwerking theorie en praktijk, schriftelijke reflectiemomenten.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image