NMv Dossiers

Bevorderen van mediation

De Nederlandse Mediators Vereniging (NMv) is een belangrijke belangenbehartiger voor mediators in Nederland. De vereniging heeft als doel het bevorderen van mediation als professionele en effectieve methode voor conflictoplossing. De NMv richt zich op het ondersteunen van mediators in hun praktijk, het bevorderen van de kwaliteit van mediation en het behartigen van de belangen van mediators bij overheid en maatschappelijke organisaties.

De dossiers van de NMv omvatten verschillende aspecten van het mediationproces en de ontwikkeling van het vakgebied. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dossiers waar de NMv zich mee bezighoudt:

1. Mediationwetgeving: De NMv pleit voor goede wet- en regelgeving rondom mediation. Dit omvat onder meer het bevorderen van wettelijke erkenning van mediation, het verbeteren van de toegang tot mediation voor burgers en het waarborgen van de kwaliteit van mediationpraktijken.

2. Kwaliteitsborging: De NMv streeft naar hoge professionele standaarden binnen het vakgebied van mediation. Dit omvat het ontwikkelen van richtlijnen voor goede praktijkvoering, het bieden van opleidingsmogelijkheden en het bevorderen van continue educatie voor mediators.

3. Maatschappelijke toepassingen van mediation: De NMv onderzoekt en promoot de verschillende toepassingen van mediation in diverse maatschappelijke contexten. Denk hierbij  aan familiezaken, arbeidsgeschillen, buurtconflicten en zakelijke geschillen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om mediation in te zetten als alternatieve vorm van geschilbeslechting in de rechtspraak.

4.Internationale samenwerking: De NMv participeert in internationale netwerken en samenwerkingsverbanden van mediators. Dit stelt de vereniging in staat om kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten uit andere landen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van mediation op internationaal niveau.

5. Promotie van mediation: De NMv zet zich in voor het vergroten van de bekendheid en het draagvlak voor mediation in de samenleving. Dit omvat het organiseren van voorlichtingscampagnes, het delen van succesverhalen en het stimuleren van het gebruik van mediation als preventieve en constructieve methode voor conflictoplossing.

De dossiers van de NMv weerspiegelen het brede scala aan activiteiten en initiatieven die de vereniging onderneemt. Dit ter bevordering van mediation als waardevolle bijdrage aan een vreedzamere en rechtvaardigere samenleving.

NMv projecten & dossiers:

text image
Project werkwijzer ArbeidsMediation - wAM

De NMv heeft signalen ontvangen dat mediators met de specialisatie arbeid in de knel kunnen komen doordat er spanningen ontstaan met actoren die niet aan de mediationtafel zelf zitten. Een notitie van de vertrouwenspersoon van de NMV, een verzoek van het ambassadeursnetwerk en bevindingen van het bestuur hebben ertoe geleid dat de NMv als beroepsvereniging de positie van de arbeidsmediator in het werkveld graag goed wil borgen.

De projectgroep wAM is ingesteld met het doel om een werkwijzer te ontwikkelen die alle betrokken actoren bij arbeidsmediation (werkgevers, werknemers, mediators, providers, verwijzers, bedrijfsartsen, casemanagers etc.) meer zekerheid en duidelijkheid geeft. De NMV hoopt met de werkwijzer een “kwaliteitskader” neer te zetten dat richting, inzicht en houvast biedt en in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Wat kun je van elkaar verwachten, hoe manage je alle belangen en hoe ga je met elkaar om als het mis gaat?

Meer weten over de werkwijze Arbeidsmediation? Wilt u op de hoogte blijven met updates over de voortgang van het project wAM? Stuur dan een mail naar: wam@mediatorsvereniging.nl

text image
Projectplan 'de Gelderse Deelgeschillenrechter in Familiezaken'

Vaak wordt de kritiek gehoord dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd tegemoetkomen aan de wens van burgers om alledaagse problemen op eenvoudige en laagdrempelige wijze, effectief op te lossen. Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en waarbij conflicten niet (verder) op de spits worden gedreven. Om die reden is in het regeerakkoord opgenomen dat er wetgeving zal komen die experimenteren mogelijk maakt.

Ook de rechtbank Gelderland wil op de locaties Arnhem en Zutphen werken aan laagdrempelige en maatschappelijk effectieve rechtspraak. Aanleiding hiervoor was een vraag van twee mediators om in een concrete zaak een snelle, eenvoudige en laagdrempelige voorziening te bieden om op één punt te zorgen voor duidelijkheid zodat de onderhandelingen bij de mediators zinvol en vruchtbaar konden worden voortgezet.

Het volledige projectplan is als download beschikbaar.

text image
De mediationbemiddelingsclausule

NMv heeft het initiatief genomen om (in samenwerking met Manifest, stappen in conflictbemiddeling) een thematafel te organiseren waarin iedereen kan aanhaken om te werken aan een onderwerp. Deze dialoogtafel heeft inmiddels een aantal mooie stappen gezet, waaronder Wikipediapagina bemiddelingsclausule.

text image
Deelgeschillenrechter in Familiezaken (DIF)

Vanaf 17 maart 2021 kunnen MfN-registermediators bij de rechtbank Gelderland laagdrempelig en snel een deel van een geschil oplossen in het begin van een (echt)scheiding. NMv is er trots op dat enthousiaste leden mede aan de wieg hebben gestaan van dit innovatieve project: Peter van der Lugt en Anneke van der Molen. De kern van deze nieuwe procedure is dat 1 relatief eenvoudig deelgeschil – wat in de weg staat van het bereiken van een totaalregeling – versneld aan de deelgeschillenrechter kan worden voorgelegd.

In dit dossier vindt u meer informatie als je belangstelling hebt om een deelgeschil aan de rechter voor te leggen. Als u contact wil om over de aanpak en toepassing buiten Gelderland te spreken, neem dan aub contact op met het secretariaat van de NMv.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image