text image
Werkwijzer

Arbeidsmediation

De term “werkwijzer arbeidsmediation” verwijst naar een handleiding of gids die wordt gebruikt bij arbeidsmediation. Arbeidsmediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers om conflicten op de werkvloer op te lossen.

De “werkwijzer arbeidsmediation” fungeert als een leidraad voor de stappen en procedures die betrokken zijn bij het mediationproces binnen de context van arbeidsrelaties. Deze handleiding kan verschillende aspecten behandelen, zoals de voorbereiding op mediation, de rol van de mediator, de verwijzers en de communicatievaardigheden die nodig zijn tijdens het proces, en mogelijke oplossingen voor conflicten.

Werkwijzer Arbeismediation.

Belangrijke onderdelen van een “werkwijzer arbeidsmediation” kunnen onder meer het identificeren van de kernproblemen van het conflict, het bevorderen van open communicatie tussen de betrokken partijen, het verkennen van mogelijke oplossingen en het bereiken van een overeenkomst die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het document kan ook richtlijnen bevatten over vertrouwelijkheid, de duur van het proces en de follow-up na het bereiken van een overeenkomst.

De goed uitgewerkte “werkwijzer arbeidsmediation” is een waardevol instrument zijn voor zowel mediators als de betrokken partijen, omdat het structuur en duidelijkheid biedt in het streven naar effectieve conflict oplossing op de werkvloer. Het doel is om een gezonde werkomgeving te bevorderen, waarin conflicten op een constructieve manier worden aangepakt en opgelost, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een positieve werkcultuur en productieve arbeidsrelaties.

Wat ging er vooraf aan de totstandkoming van de Wam?

Begin 2021 heeft de NMv signalen ontvangen dat mediators met de specialisatie arbeid in de knel kunnen komen doordat er spanningen ontstaan met actoren die niet aan de mediationtafel zelf zitten. Een notitie van de vertrouwenspersoon van de NMV, een verzoek van het ambassadeursnetwerk en bevindingen van het bestuur hebben ertoe geleid dat de NMv als beroepsvereniging de positie van de arbeidsmediator in het werkveld graag goed wil borgen.

De projectgroep wAM is ingesteld met het doel om een werkwijzer te ontwikkelen die alle betrokken actoren bij arbeidsmediation (werkgevers, werknemers, mediators, providers, verwijzers, bedrijfsartsen, casemanagers etc.) meer zekerheid en duidelijkheid geeft. De NMV hoopt met de werkwijzer een dusdanig “kwaliteitskader” neer te zetten dat richting, inzicht en houvast biedt en in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Wat kun je van elkaar verwachten, hoe manage je alle belangen en hoe ga je met elkaar om als het mis gaat?

Projectrapportage

De projectgroep wAM is in het leven geroepen naar aanleiding van signalen uit het arbeidsmediation-werkveld dat verschillende belangen en belanghebbenden óm de mediationtafel het arbeidsmediationproces dusdanig kunnen verstoren dat er spanningen ontstaan. Spanningen die kunnen leiden tot klachten en of negatieve invloed hebben op het verloop van een arbeidsmediation. Deze rapportage geeft de uitkomsten van het onderzoek weer en geeft aanbevelingen. Eén oplossing is een concept werkwijzer ArbeidsMediation (kortgezegd wAM) te ontwikkelen waarin elke actor betrokken bij arbeidsmediation zich kan vinden.

Wil je meer weten over het project en wie daar aan hebben meegewerkt? Download dan de Projectrapportage – Werkwijzer ArbeidsMediation

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

newsletter image